ნადირობის სეზონი

გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობისას აუცილებელია იცოდეთ:

 

ნადირობისათვის საჭირო დოკუმენტები

 

გადამფრენფრინველებზენადირობისმსურველებმანადირობისასთანუნდაიქონიონგარემოდანგად

ამფრენიფრინველებისამოღებაზედაწესებულიმოსაკრებლის (10 ლარი) გადახდისდამადასტურებელიქვითარი (დედანი) დასაქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროსშესაბამისიორგანოსმიერგაცემ

ულიშესაბამისისანადიროთოფისშენახვისადატარებისუფლებისდამადასტურებელიდოკუმენტი.

 

მოსაკრებლისგადახდაშესაძლებელიასაქართველოსნებისმიერბანკში, მიმღებისბანკი: სახელმწიფოხაზინა, ბანკისკოდი: 220 101 222, ანგარიშისნომერი: №200122900, ბიუჯეტისშემოსულობებისსახისგანმსაზღვრელისახაზინოკოდი: 3033.

 

განმარტებამოსაკრებლისგადახდისათვის: ბიუჯეტისშემოსულობებისსახისგანმსაზღვრელისახაზინოკოდი 3033 წარმოადგენს 9 ნიშნიანიკოდისბოლოოთხციფრს, რომელიცუცვლელია (ერთიდაიგივეაყველათვითმმართველიერთეულისათვის _ ქალაქი, რაიონი). 9 ნიშნიანიკოდისპირველიციფრიარის 3, რომელიცასევევუცვლელიადანიშნავსამკრეფისკოდს, ამშემთხვევაშიარასაგადასახადოშემოსულობებს. ხოლოშუა 4 ციფრისხვადასხვააიმთვითმმართველიერთეულისშესაბამისად (ქალაქი, მუნიციპალიტეტი), სადაცწარმოებსთანხისგადახდა. ზოგადადკოდიასეგამოიყურება: 3 XXXX 3033. მაგალითად: თბილისისათვისბიუჯეტისშემოსულობებისსახისგანმსაზღვრელისახაზინოკოდია: 3 0077 3033; ახმეტისათვის 3 0054 3033; რუსთავისათვის 3 0006 3033; ქუთაისისთვის 3 0018 3033, ლენტეხისათვის 3 0031 3033 და..

 

2018-2019 წლებისნადირობისსეზონისთვისნადირობისათვისდაშვებულგადამფრენფრინველთასახეობებისჩამონათვალი, ნადირობისვადებიდადღიურილიმიტები, ნადირობისადგილებისმიხედვითშემდეგია:

ლათინურიდასახელება

ქართულიდასახელება

  ვადები        

გადამფრენფრინველებზენადირობის დღიურილიმიტები

 სახეობებირომლებზეც ნადირობა ნებადართულია სამონადირეო მეურნეობებისგარეთ

 წყალმცურავი ფრინველებირომლებზეც ნადირობამითითებულ ვადებში დადღიური ლიმიტებით ნებადართულია საქართველოს ტერიტორიაზეგარდაახალქალაქისნინოწმინდისწალკის და დმანისის მუნიციპალიტეტებისტერიტორიებისა

 

1

 

Anser anser

 

რუხიბატი

 

01.11 – 01.03

 

5 ცალი

2

Anas strepera

რუხიიხვი

01.11 – 01.03

3 ცალი

3

Anas crecca

ჭიკვარა (სტვენიაიხვი)

01.11 – 01.03

5 ცალი

4

Anas platyrhynchos

გარეულიიხვი

01.11 – 01.03

6 ცალი

5

Anas querquedula

იხვინჯა (ჭახჭახაიხვი)

01.11 – 01.03

3 ცალი

6

Anas clypeata

ფართოცხვირა (განიერნისკარტა) იხვი

01.11 – 01.03

3 ცალი

7

Fulica atra

მელოტა

01.11 – 01.03

6 ცალი

8

Anas acuta

კუდსადგისა (ბოლოსადგისა) იხვი

01.11 – 01.03

3 ცალი

9

Anas penelope

თეთრშუბლაიხვი

01.11 – 01.03

6 ცალი

10

Anser albifrons

დიდითეთრშუბლაბატი

01.11 – 01.03

5 ცალი

11

Aythya ferina

წითელთავაყვინთია

01.11 – 01.03

3 ცალი

12

Aythya fuligula

ქოჩორაყვინთია

01.11 – 01.03

5 ცალი

 წყალმცურავი ფრინველებირომლებზეც ნადირობამითითებულ ვადებში დადღიური ლიმიტებითნებადართულია მხოლოდ ახალქალაქისნინოწმინდისწალკის და დმანისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე

 

1

 

Anser anser

 

რუხიბატი

 

10.09 – 31.12

 

3 ცალი

2

Anas strepera

რუხიიხვი

10.09 – 31.12

2 ცალი

3

Anas crecca

ჭიკვარა (სტვენიაიხვი)

10.09 – 31.12

3 ცალი

4

Anas platyrhynchos

გარეულიიხვი

10.09 – 31.12

5 ცალი

5

Anas querquedula

იხვინჯა (ჭახჭახაიხვი)

10.09 – 31.12

2 ცალი

6

Anas clypeata

ფართოცხვირა (განიერნისკარტა) იხვი

10.09 – 31.12

2 ცალი

7

Fulica atra

მელოტა

10.09 – 31.12

5 ცალი

8

Anas acuta

კუდსადგისა (ბოლოსადგისა) იხვი

10.09 – 31.12

2 ცალი

9

Anas penelope

თეთრშუბლაიხვი

10.09 – 31.12

3 ცალი

10

Anser albifrons

დიდითეთრშუბლაბატი

10.09 – 31.12

3 ცალი

11

Aythya ferina

წითელთავაყვინთია

10.09 – 31.12

2 ცალი

12

Aythya fuligula

ქოჩორაყვინთია

10.09 – 31.12

3 ცალი

 სხვა ფრინველები

 

1

 

Scolopax rusticola

 

ტყის ქათამი

 

15.10 – 01.03                      

 

          ცალი

 

 

 

 

 

 

2

Gallinago gallinago

ჩიბუხა

აგვისტოსმესამეშაბათიდან 15 თებერვლამდე

          5 ცალი

3

Coturnix coturnix

მწყერი

აგვისტოსმესამეშაბათიდან 15 თებერვლამდე

        20 ცალი

4

Columba palumbus

ქედანი

აგვისტოსმესამეშაბათიდან 15 თებერვლამდე

       10 ცალი

5

Columba livia

გარეულიმტრედი

აგვისტოსმესამეშაბათიდან 15  თებერვლამდე

        10 ცალი

6

Columba oenas

გულიო (გვიძინი)

აგვისტოსმესამეშაბათიდან 15 თებერვლამდე

        10 ცალი

7

Streptopelia turtur

ჩვეულებრივიგვრიტი

აგვისტოსმესამეშაბათიდან 15 თებერვლამდე

        10 ცალი

8

Crex crex

ღალღა

აგვისტოსმესამეშაბათიდან 15  თებერვლამდე

        5 ცალი

9

Lymnocryptes minimus

ჩიბუხელა (გარშნეპი)

აგვისტოსმესამეშაბათიდან 15 თებერვლამდე

 

 

          5 ცალი